gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Процедура-търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот


Публикувано на 25 май 2015 г.


"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1 - СИЛИСТРА" ЕООД, гр. Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков" №2, тел. 086/ 82 04 33, на основание чл. 51 б, ал.2 от ЗОС и Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, открива процедура - търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - собственост на дружеството, а именно: помещение АПТЕКА с площ от 50 кв.м., разположено на партерен етаж в сградата на дружеството в гр. Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков" №2, при следните условия:

  1. Начин на възлагане - търг с тайно наддаване.
  2. Минимална месечна наемна цена с ДДС - 1400,00 лв.
  3. Други условия: допълнително заплащане на месечна издръжка на помещението.
  4. Срок на договора за наем: три години, считано от сключването му.
  5. Цена на тръжната документация: 20,00 лв., внесена в касата на дружеството.
  6. Заявление за участие се подава в счетоводството - стая №4, ежедневно работно време от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., до 09.06.2015 година или по поща/куриер, на адрес: гр. Силистра, ул. "Д-р Анастас Янков" №2.
  7. Търгът ще се проведе на 10.06.2015 г. от 14:00 часа в стая №4, в сградата на ДКЦ -1.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 12.06.2015 година от 14:00 часа, на същото място.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 12:00 часа на 09.06.2015 година.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1402
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1402