gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 06 януари 2016 г.


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ  съобщава, че е изработен „ПУП – парцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на землищата на с. Брадвари, с. Йорданово, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Полковник Ламбриново и с. Айдемир, община Силистра”.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения, и искания до общинската администрация.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1622
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1622