gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №64 / 10.12.2015 г.


Публикувано на 11 януари 2016 г.


ДО
Пламен Иванов Николов
ЕТ „Пламен Николов”
ул. „Никола Йонков Вапцаров” № 55, ет. 4, ап. 23
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателят не е открит на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00Е1IX N.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 64
гр. Силистра 10.12.2015г.

Община – Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: „ПУП – ИПРЗ за УПИ ХII Iза автобаза, бензиностанция, газостанция, кв. 39 по плана на ПЗ „Запад”, гр. Силистра, Община Силистра, ПИ № 66425.514.136 по КККР на гр. Силистра”.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1623
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1623