gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-76 / 12.01.2016 г.


Публикувано на 22 януари 2016 г.


ДО
Лидия Тотева Боева
Ивайло Йорданов Боев
ул.“Родопи“ № 1,вх.1,ет.11,ап.38
гр. Русе

Настоящата Заповед № ЗК-76/12.01.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Русе, ул.“Родопи“ № 1,вх.1,ет.11,ап.38

З А П О В Е Д
№ ЗК-76
гр. Силистра 12.01.2016 г.

Община – Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – изменение на плана за регулация за УПИ ІХ 2187, кв. 160 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1646
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1646