gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-2114 / 30.12.2015 г.


Публикувано на 28 януари 2016 г.


ДО
Октай Огнянов Филипов
ул.“Филип Тотю“ № 88
гр. Силистра 

Настоящата Заповед № ЗК-2114/30.12.2015г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Силистра, ул.“Филип Тотю“ № 88.

З А П О В Е Д
№ ЗК-2114
гр. Силистра 30.12.2015 г.

Община – Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ- 1987,1990, кв. 166 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1652
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1652