gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1 / 19.01.2016 г.


Публикувано на 09 февруари 2016 г.


ДО
Драгана Петрова Димитрова
ул.“Царевец“ № 9, вх.Б,ет.3,ап.35
гр. Варна

Настоящата Съобщение №1/19.01.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Варна, ул. „ Царевец” №9, вх.Б, ет. 3, ап.35.

С ЪО Б Щ Е Н И Е
№ 1
гр. Силистра 19.01.2016 г.

Община – Силистра на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Виза за проектиране № 1 от 19.01.2016. г. за инвестиционно проектиране на „Пристройка към сграда с идентификатор 66425.501.55.2 по КККР на гр. Силистра”.
На основание чл.215, ал.1, ал. 4 от ЗУТ Визата за проектиране може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Силистренски административен съд в четиринайсет дневен срок от съобщението по за издаването на съответния акт, чрез органа издал визата за проектиране.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1658
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1658