gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-104 / 19.01.2016 г.


Публикувано на 12 февруари 2016 г.


ДО
Максим Георгиев Куманов
ул. „Сан Стефано“ № 8, вх. г, ет. 7, ап. 28
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-104 / 19.01.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. пратката не е потърсена от получателя, видно от известие за доставка № ИД PS 7500 00ЕА6J 6

З А П О В Е Д
№ ЗК-104
гр. Силистра 19.01.2016 г.

Община – Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – ИПРЗ за УПИ VII3742, кв. 185 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, община Силистра”
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1666
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1666