gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-105 / 19.01.2016 г.


Публикувано на 16 февруари 2016 г.


ДО
Иван Георгиев Иванов
ул.“31-ви полк“ № 92
гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-105/19.01.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Силистра, ул.“31-ви полк“ № 92.

З А П О В Е Д
№ ЗК-105
гр. Силистра 19.01.2016 г.

Община – Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ І- 6245,6246,8845- за гаражи и общ. строителство кв. 148 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1669
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1669