gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №2 / 19.01.2016 г.


Публикувано на 19 февруари 2016 г.


ДО
Мая Георгиева Мирчанова
ул. „Петър Ангелов” № 14, ет. 1, ап. 105
гр. Свищов

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателят се е преместил на друг адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00ED6D 3.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 2
гр. Силистра 19.01.2016г.

Община – Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: „ПУП – ИПРЗ за УПИ Х2973, 2984, 2985, 2973, кв. 179 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, Община Силистра”.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1680
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1680