gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


Публикувано на 25 февруари 2016 г.


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г.), Община Силистра представлявана от  д-р Юлиян Найденов - Кмет,  уведомява  всички заинтересовани лица, че:

1. Изготвена е информация съгласно Приложение 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда(ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане “Изграждане на баражна стена,  отводнителен канал и обслужващи съоръжения  за предпазване на с. Проф. Иширково от ”висока вълна”, при проливни дъждове”.

2. В периода от 25.02.2016 – 09.03.2015 г.  от 09-12 и от 13-16 ч. в кметството с. Проф. Иширково или в общинска администрация Силистра ст. 209  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед  №ЗК-292 / 19.02.2016 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1686
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1686