gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-349 / 26.02.2016 г.


Публикувано на 26 февруари 2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-349 / 26.02.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, във връзка с честванията на 3-ти март -138 години от Освобождението на България

Н А Р Е Ж Д А М:

ЗАБРАНЯВАМ движението на пътни превозни средства /ППС/, с изключение на автомобили със специален режим на движение на 03.03.2016 год. /четвъртък/ от 10:00 часа до 13:00 часа по следните улици:

Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР – Силистра и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Силистра
на основание Заповед №ЗК-292 / 19.02.2016 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1689
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1689