gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-268 / 16.02.2016 г.


Публикувано на 08 март 2016 г.


ДО
Иван Mинчев /Косев/ Дворжак
съсобственик на ПИ № 66425.34.22
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-268 / 16.02.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. същия е загубил българско гражданство с указ № 2457 / 04.11.1974 г. на Министерство на правосъдието.

З А П О В Е Д
№ ЗК-268
гр. Силистра 16.02.2016г.

Община – Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: „ПУП – ИПР за УПИ XIII – за гозостанция, кв. 2 по плана на ПЗ „Запад”
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1691
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1691