gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-417 / 11.03.2016 г.


Публикувано на 11 март 2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-417 от 11.03.2016 год. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с провеждане на строително-ремонтни работи, възстановителни дейности и озеленяване по ул. „Дръстър” в гр. Силистра,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 14.03.2016 г. /понеделник/ до 19.03.2016 г. /събота/, временно да се ограничи достъпа и да се затваря поетапно за движение:
ул. „Дръстър”, гр. Силистра, в участъка от кръстовището с бул. „Македония” /сградата на ОД на МВР – Силистра/, до пресечката с бул. „7-ми септември”/двор на ОУ „Н. Й. Вапцаров”/.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
Изпълнителите на гореописаните дейности да предприемат всички необходими мерки и фактически действия по осигуряване на безопасността и своевременното сигнализиране и обозначаване на частите от уличното платно при неговото затваряне.
Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1696
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1696