gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-448/ 18.03.2015 г.


Публикувано на 18 март 2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-448 от 18.03.2016 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с извършване на строително монтажни работи /СМР/ от „ВиК – Силистра” ООД, а именно подмяна на водопроводната мрежа по ул. „Симеон Велики” и ул. „Хаджи Димитър” в гр. Силистра,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 21.03.2016 г. /понеделник/ до 24.03.2016 г. /четвъртък/, временно да се ограничи достъпа и да се затвори за движение:

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите части от пътната артерия без паркиране и продължителен престой в северната лента, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
„ВиК – Силистра ООД”, гр. Силистра – изпълнител на дейностите по СМР, да осигури всички необходими обозначителни знаци и да създаде организация на движение, която да не предпоставя сериозни затруднения при движение по горецитираните пътни участъци, като дружеството носи пълната отговорност за опазването и безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства.
Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

Денка Михайлова
ЗА Кмет на Община Силистра

/на основание Заповед №ЗК-447 от 18.03.2016 г./


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1706
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1706