gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-462 / 22.03.2016 г.


Публикувано на 22 март 2016 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-
462
Силистра,
22.03.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със сезонното изпълнение на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра

НАРЕЖДАМ:

  1. Лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра да влезе в сила, считано от 27.03.2016 г. (неделя).
  2. Заповедта да се сведе до знанието на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии от общинската транспортна схема.
  3. Заповедта да бъде огласена по подходящ начин сред населението на община Силистра.

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Секретаря на Община Силистра, главен експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими” в Община Силистра, и на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии от транспортната схема на общината.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директор на дирекция „Икономика” при Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1707
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1707