gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава


Публикувано на 15 януари 2010 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра на основание чл. 128,ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 124, ал. 3 от същия закон, е издала разрешения да бъде изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път I – 7 Силистра – Шумен Лот 2.2 от км 1+773 до км 55 + 535; подобект : Кръстовище втори тип при пресичането на път I – 7 с път II – 71 на км 6+600, землище на гр.Силистра, община Силистра, област Силистра; подобект : Кръгово кръстовище на път I – 7 при пресичане с път II – 21 и път III – 213 на км 9 + 200, землище на с. Калипетрово, община Силистра, област Силистра.

Кмет на община Силистра:
/Иво Андонов/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=174
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=174