gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №11 / 08.03.2016 г.


Публикувано на 05 април 2016 г.


ДО
Йордан Величков Димитров

ул.“Ген. Колев“ № 12, ет.2, ап.5

гр. Силистра

Настоящото обявление № 11/08.03.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Силистра, ул.“Ген. Колев“ № 12, ет.2, ап.5 видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00EI2О F.

O Б Я В Л Е Н И Е
11
гр. Силистра
08.03.2016г.

Община – Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: ”ПУП – ИПР – за УПИ XXV121 , кв.26 по плана на гр. Силистра – извън ЦГЧ , община Силистра”
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1844
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1844