gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-571 / 05.04.2016 г.


Публикувано на 05 април 2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-571 от 05.04.2016 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с предстоящи строително-монтажни и ремонтни дейности

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 06.04.2016г. /сряда/ до 10.04.206г. /неделя/ включително, временно да се ограничи достъпа, а при необходимост да се затвори за движение:

- Кръстовището на ул. "Петър Бояджиев" с бул. "Седми септември".

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитирания участък, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно-транспортни произшествия в посочения участък от общинската пътна мрежа.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на началника на РУ "Полиция" - Силистра, както и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник отдел "Инспекторат" при Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1847
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1847