gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение


Публикувано на 15 април 2016 г.


ДО
Гинка Иванова Иванова
ул.“Хан Крум“ № 3
гр. Силистра

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс , т.к. получателят отсъства „заминала” от адрес гр. Силистра, ул.“Хан Крум“ № 3, видно от известие за доставяне №00ELIE O.

Община – Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-601/12.04.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: „ПУП – изменение на плана за застрояване и работен устройствен план за УПИ ХІV-8972- за обществено обслужване, кв. 177 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”. Планът се намира в Община Силистра на ул. „Симеон Велики” №33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд – Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1869
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1869