gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №27 / 26.04.2016 г.


Публикувано на 26 април 2016 г.


ДО
Неизвестен собственик
на поземлен имот № 66425.501.6189
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 27 /26.04.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото в КРНИ липсва информация за собственика на ПИ № 66425.501.6189 по КККР на гр. Силистра.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 27
гр. Силистра 26.04.2016 г.

Община – Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: „ ПУП –изменение на регулационен план за УПИ ІХ-6186,6187 и УПИ ХІІ-6184,6185 , кв. 170 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра”
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1875
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1875