gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №21 / 11.04.2016 г.


Публикувано на 27 април 2016 г.


ДО
Ридван Шабан Исмаил
ул. "Симеон Велики" № 1, вх. Б, ет. 6, ап. 16
гр. Русе

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. адреса не съществува, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00ELI9 J.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 21
гр. Силистра 11.04.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI3440, 3439, кв.278 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1876
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1876