gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение


Публикувано на 27 април 2016 г.


До
Йордан Стойчев Стойчев
ул. "Братя Миладинови" № 32
гр. Силистра

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. пратката не е потърсена от получателя на посоченият адрес гр. Силистра, ул."Братя Миладинови" № 32, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00ELXL A.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-533 / 30.03.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - ИПРЗ за УПИ Х2973, 2984, 2985, 2973, кв. 179 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1881
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1881