gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води


Публикувано на 05 май 2016 г.


В изпълнението на задълженията произтичащи от чл. 62а, ал. 3 т. 1 от Закона за водите Община Силистра  уведомява всички заинтересовани лица, че e полученoтo съобщениe от Басейнова дирекция "Дунавски район", относно откриването на процедура за  издаване на разрешително за водовземане от подземни води (водно тяло BG1G0000QAL12 - Порови води в Кватернера - Айдемирска низина) с 2 бр.  шахтови кладенци: "ШК - Раней 2-Фазерлес-Силистра" (основен), и ШК "Раней" 6-Фазерлес-Силистра" (резервен) разположен в имот № 66425.514.5.

Приложение: Съобщение от БД "Дунавски район" изх. № ПВ-00045 / 27.04.2016 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1886
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1886