gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №22 / 11.04.2016 г.


Публикувано на 18 май 2016 г.


ДО
Стоянка Славова Балушева
ул. "Капитан Андреев" № 22 ап.4
гр. София

Настоящото съобщение № 22/18.05.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.София, ул."Капитан Андреев" № 22 ап.4 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00EOSD 0.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 22
гр. Силистра 11.04.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП- изменение на кадастрален и регулационен план на част от кв. 2 по плана на с. Казимир, Община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1893
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1893