gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-830 / 18.05.2016 г.


Публикувано на 18 май 2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-830 от 18.05.2016 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с честванията по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура, и на славянската писменост,

НАРЕЖДАМ:

1. На 24.05.2016 г. /вторник/, от 09:00 ч. до 12:00 ч., да се затворят за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, участъци от общинската пътна мрежа както следва:
1.1. ул. "Симеон Велики" - в отсечката от ул. "Шар планина" до кръстовището на ОББ;
1.2.  ул. "Добруджа" - от кръстовището на ОББ до пресечката с ул. "Добрич";
1.3. ул. "Симеон Велики" - от сградата на Банка "ДСК" до пресечката с ул. "Христо Смирненски".
1.4. затварят се и кръстовищата с всички второстепенни улици, пресечни на горепосочените, съгласно създадената организация на движение;

2. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването през гореописаните улици и маршрути

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директора на ОД на МВР - Силистра, както и до всички заинтересовани граждани.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
на основание Заповед №ЗК-809 / 16.05.2016 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1895
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1895