gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявява конкурс за избор на експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център /ОИЦ/ - град Силистра


Публикувано на 02 юни 2016 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За избор на експерт "Комуникация, информация и логистика"
в Областен информационен център /ОИЦ/ гр. Силистра, при следните условия:

Място на работа: Областен информационен център - Силистра

Минимални изисквания:

Основни задачи:

Специфични задачи:

Провеждане на конкурса:

Необходими документи:

  1. Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc;
  2. Документи, доказващи образователно степен-копие от диплома и приложенията към нея;
  3. Документи, доказващи квалификация и умение - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/, сертификати /удостоверения/, референции и др.документи, доказващи изпълнение на изискванията;
  4. Документи, доказващи минимален експертен опит - копия от трудова/служебна/осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект/и/ др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;

Брутна заплата в т.ч. осигурителни вноски за работодателя: 1200,00 лв.

Вид на договора: трудов /8 часа работен ден/ със срок на изпитване - 3 месеца.

Срок на договора: до 31.12.2018 г.

Място за подаване на документите:
Община Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, стая 204, Дирекция "Правна".
Документите се подават в запечатан плик с надписани: името на кандидата, телефон за връзка и позицията за която кандидатства.
Подробна длъжностна характеристика е на разположение на заинтересованите лица в :
Община Силистра, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, стая 204, Дирекция "Правна".

Срок за подаване на документите: до 16.00 часа на 04.07.2016 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Силистра, на интернет страницата на Община Силистра, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1910
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1910