gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-750 / 04.05.2016 г.


Публикувано на 06 юни 2016 г.


ДО
Виолета Стоянова Драганова
Драгомир Великов Драганов
ул. "София" №54
гр. Силистра

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс , т.к. собственика на ПИ №66425.500.2316 по КККР на гр. Силистра е с неизвестен адрес видно от известие за доставяне № 00E0V3T.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-750/04.05.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ-за индивидуално групово жил. строителство , кв. 29 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" №33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1912
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1912