gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №31 / 11.05.2016 г.


Публикувано на 07 юни 2016 г.


ДО
"ПОЛАРИС - 8" ООД
ул. "Петър Райчев" № 12, офис 3
гр. Варна

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката не потърсена, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00EОWP G.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 31
гр. Силистра 11.05.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен КПИИ: 1. "ПУП - ИПРЗ - ПС за създаване на устройствена основа за газифициране на УПИ VIза "Бекер", кв. 29 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, ПИ № 66425.514.347 по КККР на гр. Силистра, община Силистра"; 2. Инвестиционен проект за "Газифициране на завод "Брамак покривни системи" ЕООД находящ се в ПИ № 66425.514.347 по КККР на гр. Силистра, УПИ VIза "Бекер", кв. 29 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, община Силистра".

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1920
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1920