gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 40/ 13.06.2016 г.


Публикувано на 08 юли 2016 г.


ДО
Атанаска Вълчева Съботинова
бул. "Македония" № 173, ет. 7, ап. 15
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00EVD9 O.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 40
гр. Силистра 13.06.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - ИПР за УПИ VI2967, 2970 , кв. 179 по плана на гр. Силистра, община Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1938
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1938