gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 43 /21.06.2016г.


Публикувано на 14 юли 2016 г.


ДО
Иван Йорданов Георгиев
Ул. "Тулча" № 6, вх. А, ет. 2, ап. 4
гр. Силистра

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00EVHO 7.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 43
гр. Силистра 21.06.2016г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - ИПЗ и ПС за елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 66425.506.494 по КККР на гр. Силистра, община Силистра".
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1945
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1945