gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 41/ 15.06.2016 г.


Публикувано на 14 юли 2016 г.


ДО
Еманоел Александров Стойчев
с адрес гр. София,  ул. "Христо Смирненски " №49,ет.5

Настоящото обявление № 41 /15.06.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Г. С. Раковски" №6  , видно от известие за доставяне № 00EVF4 L.  

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 41
гр. Силистра 15.06.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -изменение на регулационен план   за УПИ V-3920,3921 и УПИ VІІ за дирекция  водоснабдяване  и канализационни услуги , кв. 106 по плана на  ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1948
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1948