gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


Публикувано на 01 юли 2016 г.


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № 5913 / 01.07.2016 г. е постъпила информация от "Жоан" ЕООД, гр. Силистра за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на магазин и промишлена сграда в зала за събития" с местоположение: УПИ ХХХVІІ, кв. 6, по плана на ПЗ "Запад", гр. Силистра, ул."Тутракан" № 1, ПИ с идентификатор 66425.514.221 по КК и КР на гр. Силистра.

2. В периода от 01.07.2016 - 14.07.2016 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1952
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1952