gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


Публикувано на 18 юли 2016 г.


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № 5913 / 01.07.2016 г. е постъпила информация от "Марабу 2013" ЕООД, с. Айдемир, община Силистра за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" с местоположение: имот с идентификатор 00895.502.4330 намиращ се в с.Айдемир, община Силистра, ул. "Каменно цвете" № 7.

2. В периода от 18.07.2016 - 31.07.2016 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ                                                         

Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1954
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1954