gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1737 / 30.10.2015 г.


Публикувано на 22 декември 2015 г.


ДО
Неизвестни собственици
на ПИ 66425.500.3186 и ПИ66425.500.3188
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-1737/30.10.2015 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собствениците са неизвестни по КККР на гр. Силистра.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1737
гр. Силистра 30.10.2015г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ІІІ 3190,3191,3188,3187,3186, кв. 92 по плана на ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра"
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1963
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1963