gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление за провеждане на процедура по подбор за длъжността Ръководител на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


Публикувано на 11 август 2016 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнението на проект на Община Силистра за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" и сключен договор №: BG05M9OP001-2.002-0095-C001 по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд и Заповед № ЗК - 1286 от 10. 08. 2016 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА РЪКОВОДИТЕЛ НА
"ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА"

І. Изисквания за длъжността Ръководител - 0,5 щат

1. Минимални изисквания:

 2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Характер на работата:
Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра.

Начин на провеждане на подбора

  1. Разглеждане на подадените документи
  2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор

  1. Заявление за участие - по образец
  2. Документ за самоличност /за справка/;
  3. Автобиография;
  4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
  5. Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация (копие);
  6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
  7. Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
  8. Копие от удостоверение за преминати обучения;

Място и срок за подаване на документите

Формуляри на заявленията могат да се получат в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204 в Дирекция "Правна" - Човешки ресурси и в сайта на Община Силистра.

Подаването на заявленията е в срок до 26 август 2016 година /петък/ в деловодството на общината

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. Симеон Велики № 33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg

* Заявление за включване в екипа


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1969
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1969