gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №45 / 04.07.2016 г.


Публикувано на 12 август 2016 г.


ДО
Росица Владимирова Йорданова-Донева
с адрес гр. Силистра, ул. "Хаджи Димитър" №14а

Настоящото обявление № 45 /04.07.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Хаджи Димитър" №14а.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 45
гр. Силистра 04.07.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ ІІІ за ИЖС , кв. 3 по плана на ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1970
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1970