gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №73 / 14.06.2016 г.


Публикувано на 12 август 2016 г.


ДО
Радослав Георгиев Радев
ул. "Север" № 31,ет.5,ал.13
с. Айдемир
Община Силистра

Настоящата Съобщение № 73/14.06.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес с. Айдемир ,ул. "Север" № 31,ет.5,ал.13 , видно от известие за доставяне 00EVHN 6.

СЪОБЩЕНИЕ
№ 73
гр. Силистра 14.06.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Виза за проектиране за " Основен ремонт на покрив и фасада на съществуваща жилищна сграда и пристройка за изграждане на асансьор в " в УПИ ІV- 3945,3946, кв. 15а по плана на гр. Силистра, поземлен имот №66425.500.3946 по КККР на гр. Силистра.
На основание чл.215, ал.2, ал.4 от ЗУТ Визата за проектиране може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщението за издаването на съответния акт, чрез органа издал визата за проектиране.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1973
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1973