gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № ЗК-1185/ 29.07.2016 г.


Публикувано на 29 август 2016 г.


ДО
Йордан Жечев Жечев
ул. "Баба Тонка" № 11 вх. А ет. 8 ап. 22
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-1185 /29.07.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Баба Тонка" № 11 вх. А ет. 8 ап. 22, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00F0YC I.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-1185
гр.Силистра 29.07.2016г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1185 от 26.07.2016г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Изменение на кадастралния план за ПИ с кад. № 315 и 316, и изменение на ПУП-ИПР за УПИ XVIII315и УПИ XIX316 в кв. 27  по плана на с. Професор Иширково, Община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1982
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1982