gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1327/ 18.07.2016 г.


Публикувано на 30 август 2016 г.


ДО
Стойчо Алексиев Костов
ул. "Вълчи Дол"  
с. Оброчище, гр. Варна

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1327 / 18.07.2016 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: с. Оброчище, гр. Варна , ул. "Вълчи Дол" , видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00F2QK K.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1327
гр. Силистра 18.07.2016г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и работен устройствен план /РУП/ за УПИ IIІ 3941, кв. 15A по плана на гр. Силистра, ПИ № 66425.500.3941 по КККР на гр. Силистра, Община Силистра"
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1984
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1984