gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 16 септември 2016 г.


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е одобрен "Подробен устройствен план - план за застрояване - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за захранване на базова станция № SLS 0075 AOOO в ПИ № 020002 в землището на с. Ветрен, община Силистра, местност "Граждански път".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения, и искания до общинската администрация.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1990
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1990