gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №1б / 26.09.2016 г.


Публикувано на 26 септември 2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
/ 26.09.2016 г.

ДО:
ВИЛИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

БУЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 58, ЕТ. 5, АП. 16

ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за строеж "ОБЕДИНЯВАНЕ НА ТРИ САМОСТОЯТЕЛНИ ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ в сграда с идентификатор66425.501.8989.1", находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66425.501.8989 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Силистра, с административен адрес: гр. Силистра, бул. "Македония" № 58, е съставен Констативен акт № 3/24.08.2016 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на констатирано незаконно строителство.

Със съдържанието на Констативен акт № 3/24.08.2016 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 209.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 27.09.2016 г.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 26.09.2016 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2002
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2002