gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1386 / 31.08.2016 г.


Публикувано на 30 септември 2016 г.


ДО
Марияна Витанова Русева
с адрес гр. Варна, ул. "Петко Ю. Тодоров" №9, ап.10
собственик на ПИ 66425.500.3925 по КККР
гр. Силистра

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, , ул. "Петко Ю. Тодоров" №9, ап.10 , видно от известие за доставяне № 00F2UP T.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-1386/31.08.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ V-3920,3921 и VІІ за дирекция водоснобдяване и канализационни услуги, кв. 106 по плана на ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" №33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2006
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2006