gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1543 / 30.09.2016 г.


Публикувано на 06 октомври 2016 г.


ДО
Неустановен собственик
на пи № 66425.501.4668

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. собственика на ПИ № 66425.501.4668 по КККР на гр. Силистра е неизвестен видно от представеният кадастрален регистър на недвижимите имоти засегнати от плана.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-1543 / 30.09.2016г. на Кмета на Община Силистра е одобрен проект: "ПУП - ПЗ за ПИ № 66425.501.4667 по плана на КККР на гр. Силистра, община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2015
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2015