gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1426 / 07.09.2016 г.


Публикувано на 18 октомври 2016 г.


ДО
Боян Тодоров Урумов
собственик на ПИ 66425.500.3383
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-1426/07.09.2016 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. известие за доставяне 00F63Y F на адрес гр. Силистра, ул. " Добри Войников" №18 не е потърсено.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1426
гр. Силистра 07.09.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ІV - за индивидуално жил. строителство, кв. 4А по плана на ЦГЧ- гр. Силистра, Община Силистра"

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2024
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2024