gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1514 / 27.09.2016 г.


Публикувано на 26 октомври 2016 г.


ДО
Стойчо Алексиев Костов
ул. "Вълчи дол"
с. Оброчище

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, т.к. адреса на получателят не съществува, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00F74F Y.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че със Заповед №ЗК-1514 / 27.09.2016г. на Кмета на Община Силистра е коригирана Заповед № ЗК - 1327 / 18.08.2016 г. за одобрен проект: "ПУП - ИПРЗ и РУП за УПИ III3941, кв. 15А по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, ПИ № 66425.500.3941 по КККР на гр. Силистра, община Силистра". Планът се намира в Община Силистра на ул. "Симеон Велики" № 33, етаж 2, стая 216 и може да се разгледа от заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от съобщаването на заповедта на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2060
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2060