gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №72 / 01.09.2016 г.


Публикувано на 25 октомври 2016 г.


ДО
Неизвестeн собственик
на поземлен имот № 66425.501.9030,

Настоящото Обявление № 72/01.09.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в кадастралния регистър на гр. Силистра няма регистрирани собственици на ПИ с идентификатор №66425.501.9030.

О Б Я В Л Е Н И Е
72
гр. Силистра
01.09.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП - ПЗ - за ПИ 66425.501.1661 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра"
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1, ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд -Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2079
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2079