gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение №99 / 07.10.2016 г.


Публикувано на 02 ноември 2016 г.


ДО
Лилия Димитрова Мирчанова
ул. "Г.С.Раковски" № 3, ет.1, ап. 3, вх. Б
гр. Силистра

Настоящото Съобщение № 99/07.10.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е не потърсено на адрес гр. Силистра, ул. "Г.С.Раковски" № 3, ет.1, ап. 3, вх. Б видно от известие за доставяне ИД PS 7500 00F71B R.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 99
гр. Силистра 07.10.2016г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена виза за проектиране на : " Промяна на предназначението на част от съществуваща офис сграда в жилищна сграда в ПИ № 66425.500.2973.6.3 по КК и КР на гр. Силистра, съставляващ УПИ X2973, 2984, кв. 179 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра, Община Силистра"
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по визата.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2086
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2086