gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1774 / 18.11.2016 г.


Публикувано на 28 ноември 2016 г.


ДО
Седат Махмуд Хасан

ул. "Филип Тотю" № 97

гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1774 / 18.11.2016 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: гр. Силистра , ул. "Филип Тотю" № 97, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00FFKKO V.

З А П О В Е Д
№ ЗК-
1774
гр. Силистра
18.11.2016г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект "ПУП - ПЗ - за ПИ 66425.501.1661 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра"
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2112
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2112