gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение за публично обявяване


Публикувано на 01 декември 2016 г.


На основание чл.62а, ал.3, т.2 от Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

  1. С писмо вх. № ВхК-10816 / 25.11.2015 г. е постъпила информация от Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване процедура по издаването на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения (тръбен кладенец) във водно тяло: Порови води в кватернера (Айдемирска низина, код BG1G0000QAL012), със заявител "Елица Р - Йордан Радулов" ЕТ със седалище и адрес на управление гр. Силистра. Пром. зона "Запад".
  2. Възраженията и предложенията се представят в Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен пощ. код 5800, ул. "Чаталджа" № 60

Приложение: Съобщение за откриване на процедура от Басейнова дирекция "Дунавски район".

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2120
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2120