gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №92 / 15.12.2016 г.


Публикувано на 19 декември 2016 г.


ДО
"Сафар - 69"
собственик поземлен имот № 66425.501.8849
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 92 /15.12.2016г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ не е посочен адрес.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 92

гр. Силистра
15.12.2016 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - изменение на план за застрояване за УПИ VІ-2759,2760,2771,6113,6114 в кв. 84 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2134
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2134